Veilingvoorwaarden dienstenveiling

Verenigingsgebouw de Waayershof 26 Oktober 2018

1. De veiling van diensten en goederen ten gunste van de verbetering van het interieur van de benedenzaal en terras van Verenigingsgebouw de Waayershof zal plaats vinden op Vrijdag 26 Oktober 2018 in Verenigingsgebouw de Waayershof.

2. De veiling kan ter bepaling van de veilingmeesters zowel bij opbod als afslag plaats vinden. Doorgaans zal opbod plaats vinden. De veilingmeesters zullen dit van tevoren aankondigen.

3. Gezien het ideële doel wordt gekocht op basis van wat ter veiling bekend is. Koper kan zich nimmer beroepen op onduidelijkheid.

4. De verdere afwikkeling van de dienst is een zaak tussen aanbieder en koper.

5. Onder geen beding wordt het betaalde bedrag terug betaald.

6. In de veilingkrant staan vrijwel alle aangeboden en te veilen diensten en goederen vermeld en omschreven.

7. Ter veiling kunnen nog diensten aangeboden worden. De organisatie kan aangeboden diensten weigeren.

8. De veilingmeester noemt het nummer en de omschrijving van de dienst en het inzetbedrag.

9. Een aangeboden dienst kan op elk willekeurig moment door de organisatie uit de veiling worden gehaald.

10. De beslissing van alle toewijzingen berust bij de veilingmeester.

11. Indien het hoogste bod een vooraf bepaald minimum bedrag niet overtreft wordt de dienst niet gegund. Indien een aangeboden dienst anderszins te weinig opbrengt wordt niet gegund. Op geen enkele manier is dan de koop gesloten.

12. Niemand kan enige voorrang of recht doen gelden op enige dienst.

13. De veilingmeesters kunnen het veilen van een dienst aanhouden tot een later moment.

14. Over de te veilen goederen kunnen vooraf telefonisch inlichtingen worden ingewonnen. De diensten (vanzelfsprekend), maar ook de goederen kunnen niet van te voren bekeken worden.

15. De diensten en goederen dienen ter veiling te worden betaald bij voorkeur met pin of anders contant. Koper krijgt een betaling/aankoopbewijs waarmee de dienst bij de aanbieder tegemoet gezien kan worden. De koop is pas gesloten bij betaling.

16. Alle diensten worden binnen een jaar afgewikkeld, tenzij uit de aard van de dienst of uit andere afspraken tussen aanbieder en koper anders voortvloeit.

17. De organisatie behoudt zich het recht voor diensten samen te voegen of te splitsen.

18. In situaties waarin de veilingvoorwaarden niet of onvoldoende voorzien beslist de organisatie in overleg met de veilingmeester.

19. Onder geen beding kunnen de veilingmeester of de organisatoren aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.

20. Schrijf en typefouten voorbehouden.